Regulamin

Regulamin szkoleń promocyjnych

Centrum Szkoleniowego Siniat i Promat (dalej CSSiP)

 1. Organizator szkoleń
  1. Organizatorem szkoleń jest firma:
   1. Etex Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 8, NIP: 662-00-50-811, REGON: 001412101, kapitał zakładowy: 73 887 084,00 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046388, BDO: 000000055.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin szkoleń promocyjnych CSSIP (dalej Regulamin) określa kwestie związane z organizacją i udziałem w promocyjnych szkoleniach branżowych dotyczących produktów marek SINIAT i/lub PROMAT znajdujących się w ofercie Organizatora (dalej Szkolenie).
  2. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest założenie przez osobę spełniającą kryteria Uczestnika  konta na stronie internetowej www.cssip.pl oraz zgłoszenie chęci udziału w wybranym Szkoleniu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem tego konta i zaakceptowanie zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku Szkoleń stacjonarnych wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyrażenie zgody na newsletter i akceptacja Regulaminu może odbywać się przed rozpoczęciem Szkolenia jeżeli tak zostanie ustalone z Organizatorem, bez konieczności zakładania konta na stronie internetowej www.cssip.pl.
  3. Celem szkoleń jest promocja materiałów z oferty Organizatora poprzez przekazywanie Uczestnikom informacji na temat zastosowań i zalet wybranych produktów, a także poszerzenie wiedzy Uczestnika na temat właściwości, możliwości zastosowania oraz właściwego montażu tychże materiałów.
  4. Szczegółowy program poszczególnych szkoleń oferowanych przez Organizatora jest dostępny na stronie internetowej www.cssip.pl lub bezpośrednio w placówce Centrum Szkoleniowego Siniat i Promat zlokalizowanej przy ul. Matuszewska 20 w Warszawie.
  5. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Zasady doboru Uczestników do udziału w poszczególnych Szkoleniach promocyjnych, rodzajach i poziomach takich Szkoleń zależą od możliwości organizacyjnych i potrzeb Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów uczestnictwa w poszczególnych Szkoleniach także w sytuacji gdy będą się odbywały online.
  7. Osoba dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.cssip.pl lub poprzez kontakt z organizatorem, w którym poda ona swoje dane osobowe i kontaktowe wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera, jak również potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptację stosowania się do zasad w nich opisanych.
 3. Miejsce i czas trwania szkoleń
  1. CSSiP organizuje szkolenia promocyjne w formie:
   1. Szkoleń stacjonarnych w lokalu CSSiP przy ul. Matuszewska 20 w Warszawie.
   2. Szkoleń online za pośrednictwem aplikacji umożliwiających organizację szkoleń online. Uczestnik Szkolenia otrzyma szczegółowe dane w przedmiocie stosowanej przez Organizatora aplikacji i zasad skorzystania z niej w celu uczestnictwa w Szkoleniu, w kominikacji emailowej poprzedzającej Szkolenie.
   3. Szkoleń wyjazdowych dla zogranizowanych grup Uczestników na warunkach indywidualnie ustalonych z Organizatorem.
  2. Terminy Szkoleń online i planowanych Szkoleń stacjonarnych ogólnie dostępnych będą publikowane na stronie internetowej www.cssip.pl
  3. Terminy innego typu Szkoleń będą indywidualnie ustalane przez Organizatora z podmiotem zainteresowanym danym typem Szkolenia.
  4. Standardowe szkolenie organizowane w Centrum Szkoleniowym Siniat i Promat trwa od 2 do 6 godzin w zależności od tematyki zagadnień, możliwości organizacyjnych Organizatora i potrzeb Uczestników.
  5. Przewidywany czas trwania Szkolenia online będzie każdorazowo podawany przy informacji o terminie Szkolenia na stronie internetowej www.cssip.pl
  6. Czas trwania szkoleń wyjazdowych oraz ich warunki każdorazowo ustalany jest z ich Uczestnikami.
 4. Zasady udziału w Szkoleniach
  1. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje zainteresowanie szkoleniami promocyjnymi w następujący sposób:
   1. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cssip.pl ,
   2. poprzez kontakt z zespołem CSSIP,
   3. u przedstawicieli Organizatora, w szczególności handlowców, doradców technicznych, produkt managerów zatrudnianych przez Organizatora,
   4. w inny sposób dopuszczony przez  Organizatora np. formularze zgłoszeniowe zbierane w czasie trwania imprez branżowych.
  2. Szkolenia odbywają się w przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w danym Szkoleniu (minimum 10 osób) oraz pozytywnym zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Szkoleniu promocyjnym. Szkolenia co do zasady odbywają się w języku polskim.
  3. Po otrzymaniu propozycji terminu Szkolenia od Organizatora i potwierdzeniu zakwalifikowania do uczestnictwa poprzez otrzymanie od Organizatora informacji email lub w kontakcie telefonicznym osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa.  W przypadku szkoleń online nie ma konieczności potwierdzania uczestnictwa. W celu uczestnictwa w Szkoleniu online należy połączyć się o podanej przez organizatora godzinie z wykorzystaniem otrzymanego linku.
  4. Przed rozpoczęciem Szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego wymagane jest potwierdzenie przez Uczestnika jego obecności na Szkoleniu, wyrażenie zgody na newsletter Organizatora i przetwarzanie danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście obecności, chyba że Uczestnik już dokonał w.w. czynności w ramach formularza zgłoszeniowego.
  5. W ramach szkoleń Uczestnicy uzyskają:
   1. Prawo udziału we wszystkich częściach Szkolenia zgodnie z programem Szkolenia, pod warunkiem stosowania się przez nich do zasad Regulaminu.
   2. Certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu, chyba że zostanie ustalone z Organizatorem iż Uczestnicy danego Szkolenia nie są zainteresowani jego otrzymaniem.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia promocyjnego lub jego odwołania, o czym zobowiązuje się o takiej sytuacji poinformować wszystkie zgłoszone osoby z jak największym wyprzedzeniem.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby biorące udział w Szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz innych wytycznych przekazywanych im przez Organizatora, tym w szczególności zasad wskazanych w ulotce BHP, jak również zobowiązują się do stosowania środków ochrony indywidualnej w pełnym zakresie zaleconym przez Organizatora.
  8. Uczestnicy w trakcie Szkoleń oraz podczas przebywania na terenie CSSiP zobowiązują się dostosować do bezwzględnego zakazu robienia zdjęć oraz korzystania z jakiejkolwiek innej formy rejestrowania dźwięku i/lub obrazu, zapisu Szkoleń online umożliwiających ich odtworzenie, chyba że Organizator udzieli wyraźną zgodę na takie działania.
  9. Złamanie lub niedostosowanie się przez Uczestnika do zasad, o jakich mowa w punkcie 4.7 i 4.8  może skutkować usunięciem Uczestnika ze Szkolenia, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Uczestnika.
 5. Konto Uczestnika Szkolenia
  1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkoleniach, które chcą korzystać z formy zapisywania się na Szkolenia poprzez stronę internetową www.cssip.pl muszą założyć konto Uczestnika.
  2. Konto Uczestnika pozwala na zapisanie się na poszczególne Szkolenia, a także posiada funkcjonalność dostępu do historii odbytych Szkoleń oraz możliwość wygenerowania Certyfikatu potwierdzającego odbycie Szkolenia.
  3. Założenie Konta Uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, gdzie osoba zakładająca konto proszona jest o podanie konkretnych danych osobowych, a także swojego adresu email i indywidualnego hasła na potrzeby logowania się do konta. Na podany przez Uczestnika adres email zostanie wysłany link aktywacyjny do konta, który należy kliknąć w celu zakończenia procesu rejestracji konta.
  4. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje konto poprzez zgłoszenie potrzeby usunięcia konta na adres e-mail adam.malenki@etexgroup.com . Organizator dokona usunięcia konta w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
  5. Usunięcie konta spowodowuje jednak brak możliwości odbycia Szkoleń na jakie Uczestnik się zapisał, brak dostępu do historii Szkoleń i Certyfikatów oraz innych funkcjonalności konta.
 6. Wymogi techniczne udziału w Szkoleniach online
  1. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu online Uczestnik musi zapewnić sobie urządzenie z dostępem do internetu (ze stabilnym łączem) pozwalajace na odbiór wizji i fonii w ramach oprogramowania za pośrednictwem, którego będzie odbywac się dane Szkolenie, a ponadto powinien mieć dostęp do aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty internetowej, na który Organizator będzie wysyłał mu informacje dotyczące Szkolenia, w tym link aktywacyjny umożliwiwjacy mu uczestnictwo w danym Szkoleniu.
  2. Organizator będzie dokładał starań, aby korzystanie ze szkoleń online było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z usługi szkolenia online i że będzie ona odbywała się bez zakłóceń. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze szkoleń online, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu lub niemożłiwość uczestnictwa w szkoleniu online spowodowana jakością sprzętu, internetu czy oprogramowania z jakiego korzysta Użytkownik Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
  1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
   Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w celu realizacji szkolenia i świadczeń z nim związanych. W sprawach danych osobowych, niezależnie od tego, który Organizator jest odpowiedzialny za szkolenie można skontaktować się z nim na e-mail: daneosobowe@etexgroup.com Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w szkoleniu. W prawem przewidzianych sytuacjach Uczestnikowi w stosunku do jego danych przysługuje prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione, prawo do wycofania zgody, prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora danych osobowych. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem ich przetwarzania. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. Dane Uczestników mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę niezbędną dla zrealizowania szkolenia. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania szkolenia oraz usług z nim związanych, a po tym okresie przez czas niezbędny dla rozliczeń księgowo-podatkowych oraz czas trwania uprawnień do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe nie będą wykorzystywane celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.W odniesieniu do wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w związku z wysyłką newslettera, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przestania przez administratora świadczenia usługi wysyłki newslettera. Uczestnik może wycofać zgodę dotyczącą  newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny otrzymany w treści każdego newslettera.
  2. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można znaleźć w Polityce Prywatności Etex Poland.
  3. Informujemy, że teren budynku, w którym mieści się Centrum Szkoleniowego Siniat i Promat jest monitorowany przez administratora budynku, który jest niezależnym od Organizatora administratorem danych.
  4. Uczestnik Szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego wyraża zgodę na utrwalenie przez Organizatora jego wizerunku i głosu w szczególności w materiałach zdjęciowych i filmowych realizowanych w czasie trwania Szkolenia oraz wykorzystanie tego wizerunku i głosu w działaniach informacyjnych i promocyjnych danego Organizatora w dowolnie wybranej przez niego formie i miejscu publikacji.
 8. Inne postanowienia
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu szkoleń można zgłaszać Organizatorowi w ciągu 14 dni od daty zakończenia Szkolenia. Reklamacje mogą zgłaszać wyłącznie Uczestnicy Szkolenia. Zgłoszenia złożone po tej dacie nie będą rozpoznawane. Wymaga jest forma  pisemna zgłoszenia reklamacji, którą należy przesłać na adres: Centrum Szkoleniowe Siniat i Promat  ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa lub na email adam.malenki@etexgroup.com
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia, a reklamujący otrzyma odpowiedź w tej samej formie w jakiej dokonał jej zgłoszenia.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez innych Uczestników Szkoleń, jak również powstałe z winny samego Uczestnika. W przypadku wyrządzenia szkody tak materialnej jak osobowej przez Uczestnika zobowiązany jest on niezwłocznie jej zadośćuczynić.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na terenie Centrum Szkoleniowego Siniat i Promat, jak również w innych placówkach, z których usług Uczestnik korzysta w ramach Szkolenia.
  5. Wszystkie informacje przekazywane przez Organizatora w trakcie trwania Szkoleń mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania tych informacji przez Uczestników w nieodpowiedni sposób.
  6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator podczas Szkolenia nie weryfikuje praktycznych umiejętności Uczestników. Uzyskany Certyfikat potwierdza jedynie fakt odbycia Szkolenia, nie jest natomiast potwierdzeniem stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej Uczestników.
  7. Wszelkie materiały szkoleniowe i handlowo-marketingowe, jakie Uczestnik otrzyma od Organizatora w ramach szkolenia są objęte prawami autorskimi i know-how Organizatora. Uczestnicy mogą korzystać z tych materiałów wyłącznie na własny użytek. Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechniane tych materiałów w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) jest zabronione i będzie się wiązać z obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora.
  8. Ewentualne konsekwencje podatkowe związane z uczestnictwem w Szkoleniu promocyjnym spoczywają na osobie, która uczestniczył w Szkoleniu.
 9. Zasady obowiązywania Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.03.2021 r.
  2. Do świadczenia usług szkoleniowych oraz zasad niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  3. W przypadku powstania jakichś sporów na tle świadczenia usług objętych Regulaminem strony   zobowiązują się je rozwiązywać na tle ugodowych negocjacji, a w sytuacji braku możliwości wypracowania porozumienia, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie w sytuacji, gdy nastąpi zmiana świadczenia usług lub będą wymagały tego przepisy prawa albo inne ważne względy.
  5. Regulamin w zmienionej formie zostanie opublikowany na stronie Organizatora www.cssip.pl wraz z datą wejścia w życie obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym nie może być ona wcześniejsza niż 14 dni od daty jego publikacji. Szkolenia, na które Uczestnicy zapiszą się przed zmianą Regulaminu będą odbywać się na zasadach z chwili dokonania przez Uczestników zapisu.
  6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora www.cssip.pl oraz w placówce Centrum Szkoleniowego Siniat i Promat zlokalizowanej przy ul. Matuszewska 20 w Warszawie.